http://www.tiendatquinhon.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ GỖ TIẾN ĐẠT
Địa chỉ: : Khu vực 7 – Phường Bùi Thị Xuân
Thành phố Qui Nhơn- Tỉnh Bình Định
Điện thoại : +84 56 510217 – 510 684
Fax : + 8456 510682
Email : tiendat@dng.vnn.vn
Website : http://www.tiendatquinhon.com.vn