Liên kết giữa công ty chế biến gỗ và hộ trồng rừng: Nâng cao chuỗi giá trị ngành gỗ

Liên kết doanh nghiệp và hộ trồng rừng