Tạm dừng dóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bời dịch Covid-19

Ngày 04/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, theo đó, giao Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng BHXH đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12 năm 2020 và không tính lãi phạt chậm nộp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Đe triến khai thưc hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu:

1. BHXH tỉnh, thành phố:

a) Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo Chủ tịch ủ y ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, hướng dẫn, tuyên truyền tới các cơ quan, đơn vị, tố chức, doanh nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp) thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên, hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) theo theo quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật BHXH năm 2014; các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

b) Tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6 năm 2020 khi nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp và không tính lãi theo quy định. Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020 dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì kịp thời phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố gửi BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.
c) Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng, hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bòi dịch Covid-19 gây ra nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm; đồng thời, hàng tháng dôn đốc doanh nghiệp đóng đầy đủ, kịp thời quỹ ổm đau, thai sản, quỳ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỳ bào hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

d) Kết thúc thời gian tạm dừng đóng (hết tháng 6/2020), kịp thời thông báo và đôn đốc doanh nghiệp đóng đủ các quỳ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất, bao gồm cả việc đóng bù quỳ hưu trí và từ tuất cùa thời gian tạm dừng đóng trước đó. 

đ) Thường xuyên, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện tạm dung đóng vào quỳ hưu tri và tử tuất theo đúng quy định cùa pháp luật nhàm kịp thời tháo gờ khó khân cho doanh nghiệp, tránh lạm dụng, trục lợi. Định kỳ trước
ngày 05 hàng tháng báo cảo kết quà thực hiện về BHXH Việt Nam (theo mẫu đính kèm).
2. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam:

a) Giao Ban Thu thường xuyên theo dõi, hướng dẫn BHXH tinh, thanh phố thực hiện. Hàng tháng tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc để báo cáo Chính phú, Thủ tướng Chính phủ theo quy định. 

b) Giao Trung tâm Truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đề các doanh nghiệp nắm vừng các quy định cùa pháp luật về việc tạm dừng đóng, nhất là quy định về điều kiện doanh nghiệp, hồ sơ, thời gian tạm dừng đón£ vào quỹ hưu trí và tử tuất nhàm thực hiện tốt Chi thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Yêu cầu BHXH tinh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam thực hiện theo dúng quy dịnh và hướng dln tại Công văn này. Quá trinh thực hiện nếu có virớng mắc, báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

Nguồn: BHXH VN

Tin Liên Quan