Tham vấn dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2020/NĐ-CP

63 Lượt xem

Kính gửi DN,

Bộ Công an đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam xin gửi Toàn văn Dự thảo và Tờ trình và rất mong nhận được ý kiến góp ý trước ngày 3/5/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

1. Du-thao-To-trinh-CP.signed

2. Nghi dinh sua doi – Lan 2.signed

3. Bảng tổng hợp.signed

4.1 Phu luc Va.signed

4.2 Phu luc VIa.signed

4.3 Phu luc VIIa.signed

4.4 Phu luc IXa.signed

A. 230420_CV lyk DTND ve phong chay, chua chay

B. Quyết định 1015.TTg của Thủ tướng.signed

C. Quyết định 5714 phê duyệt PA đơn giản hóa TTHC 2022 của BCA

Trân trọng,

VP VIFOREST

Bài viết liên quan