Xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 12 năm 2022

2034 Lượt xem

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 12/2022 đạt 1,3 tỷ USD, tăng 11,5% so với tháng 11/2022, nhưng giảm 8,4% so với tháng 12/2021. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 875 triệu USD, tăng 15% so với tháng 11/2022, nhưng giảm 18,6% so với tháng 12/2021. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 16 tỷ USD, tăng 8,1% so với năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 11,04 tỷ USD, giảm 0,3% so với năm 2021.

– Theo thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ trong tháng 12/2022 đạt 798,6 triệu USD, giảm 18,6% so với tháng 12/2021. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ đạt 10 tỷ USD, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2021.

– Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Mỹ trong tháng 12/2022 đạt 678 triệu USD, giảm 18,9% so với tháng 12/2021. Trong năm 2022, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Mỹ đạt 8,7 tỷ USD, giảm 1,3% so với năm 2021.

– Theo số liệu thống kê sơ bộ, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 10 ngày đầu tháng 01/2023 đạt 369,4 triệu USD, tăng 19,5% so với kỳ trước đó.

– Theo thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ nguyên liệu của Việt Nam tháng 12/2022 đạt 440,2 nghìn m³, trị giá 157,2 triệu USD, giảm 9,2% về lượng và giảm 7,7% về trị giá so với tháng 11/2022; tuy nhiên so với tháng 12/2021 lại tăng 17,2% về lượng và tăng 6,6% về trị giá. Tính chung năm 2022, nhập khẩu gỗ nguyên liệu đạt 5,993 triệu m³, trị giá 2,270 tỷ USD, giảm 4,3% về lượng, nhưng tăng 5,2% về trị giá so với năm 2021.

– Theo thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ lim của Việt Nam tháng 12/2022 đạt 57,9 nghìn m³, trị giá 23,2 triệu USD, tăng 7,8% về lượng và tăng 8,4% về trị giá so với tháng 11/2022; so với tháng 12/2021 tăng 203,5% về lượng và tăng 210,8% về trị giá. Tính chung năm 2022, nhập khẩu gỗ lim đạt 557,3 nghìn m³, trị giá 226,0 triệu USD, tăng 46,3% về lượng và tăng 43,6% về trị giá so với năm 2021.

– Theo thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Mỹ về Việt Nam trong tháng 12/2022 có tháng thứ tư liên tiếp giảm, đạt 44,16 nghìn m3, với trị giá 19,19 triệu USD, giảm 17,8% về lượng và giảm 21,9% về trị giá so với tháng 11/2021; tăng 25,4% về lượng, nhưng giảm 2,6% về trị giá so với tháng 12/2021. Tính chung trong năm 2022, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Mỹ về Việt Nam đạt 689,43 nghìn m3, trị giá 327,11 triệu USD, tăng 0,8% về lượng và tăng 2,8% về trị giá so với năm 2021.

– Theo thống kê sơ bộ, trong 10 ngày đầu tháng 01/2023, Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu đạt 49,4 triệu USD, tăng 33,0% so với kỳ trước.

Nguồn: TT Thông tin – BCT

Bài viết liên quan