Công ty Cổ phần Lâm sản Nam Định (NAFOCO)

: Lot No. 49K, Quang Minh Industrial Zone, Me Linh District, Hanoi, Vietnam

: 024 3584 0122

: nafoco@nafoco.com.vn

: nafoco.com.vn