Công cụ hỗ trợ xây dựng hệ thống giải trình gỗ nhập khẩu

25 Lượt xem

https://vietfores.org/wp-content/uploads/2021/12/DD-10-Bieu-mau-Xac-dinh-Rui-ro-Phap-ly-Lam-nghiep-VIE.docx

https://vietfores.org/wp-content/uploads/2021/12/DD-10-Bieu-mau-Xac-dinh-Rui-ro-Phap-ly-Lam-nghiep-VIE.docx

https://vietfores.org/wp-content/uploads/2021/12/DD-08-Danh-muc-Nhan-dang-Rui-ro-VIE-1.xlsx

https://vietfores.org/wp-content/uploads/2021/12/DD-07-Cong-cu-lap-so-do-chuoi-cung-VIE.xlsx

https://vietfores.org/wp-content/uploads/2021/12/DD-06-Mau-thu-gui-Nha-cung-cap-VIE-1.docx

https://vietfores.org/wp-content/uploads/2021/12/DD-05-Bieu-mau-Thong-tin-Nha-cung-cap-VIE-1.xlsx

https://vietfores.org/wp-content/uploads/2021/12/DD-04-Bieu-mau-Quan-ly-Nha-cung-cap-VIE.xlsx

https://vietfores.org/wp-content/uploads/2021/12/DD-03-Mau-Chinh-sach-VIE.docx

https://vietfores.org/wp-content/uploads/2021/12/DD-02-Mau-Quy-trinh-Trach-nhiem-Giai-trinh-VIE-1.docx

https://vietfores.org/wp-content/uploads/2021/12/DD-01-Huong-dan-Trach-nhiem-Giai-trinh-LegalSource-V3.0-VIE.docx

Bài viết liên quan