Tham vấn dự thảo quy định sửa đổi bổ sung quy định VNTLAS

15 Lượt xem

Kính gửi DN,

Cục Kiểm lâm đề nghị góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 102/2020/NĐ-CP quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp của VN. DN gửi kiến nghị về VP VIFOREST trước ngày 31/8/2023 để tổng hợp đề xuất.  

Dự thảo: 

125-Cục Kiểm lâm_Du thao TTr

125-Du thao ND 102 VNTLAS

VP kính báo!

Bài viết liên quan