Lượt xem

Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
 • Lĩnh vực :
 • Tiêu đề : Rút đề nghị dừng thương mại gỗ với Angola
 • Câu hỏi :

  Kính gửi DN,

  Ban thư ký CITES thông báo rút lại đề xuất thương mại các loài thuộc phụ lục CITES với Angola. Thông báo No. 2024/033 ngày 7/2/2024 hết hiệu lực.

  Xem chi tiết thông báo tại: 130-E-Notif-2024-061

  Chi tiết vui lòng liên hệ: Văn phòng Hiệp hội Gỗ và Lâm sản VN hotline: 0983477178

  VP Hiệp hội kính báo!

Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời