Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
  • Lĩnh vực : Chính sách thuế
  • Tiêu đề : Thủ tục nhập khẩu gỗ
  • Câu hỏi :

    Kính gửi Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam,

    Công ty chúng tôi là doanh nghiệp mới thành lập, có nhu cầu nhập khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ về Việt Nam qua cảng Hải Phòng. Chúng tôi đề nghị VIFOREST tư vấn cho chúng tôi quy trình nhập khẩu.

    Xin chân thành cảm ơn.

Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời

Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

Do không có hồ sơ vụ việc đầy đủ, cụ thể, nên Tổng Cục Hải quan chỉ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề Công ty hỏi như sau:

– Điểm a khoản 2 Điều 56 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hiện thông báo hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công, cụ thể:

“a) Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân:

Trước khi thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài hoặc với DNCX, tổ chức, cá nhân (trừ hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài của DNCX) có trách nhiệm thông báo hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công cho Chi cục Hải quan quản lý nơi đã thông báo cơ sở sản xuất theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 21, mẫu số 22 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc theo mẫu số 18/TBHĐGC/GSQL phụ lục V ban hành kèm Thông tư này trong trường hợp Hệ thống gặp sự cố. Hệ thống tự động tiếp nhận và phản hồi số tiếp nhận hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công.

Tổ chức, cá nhân chỉ thông báo một lần và thông báo bổ sung khi có sự thay đổi về các nội dung đã thông báo. Số tiếp nhận hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công được khai trên tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện, máy móc, thiết bị và sản phẩm để thực hiện hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công tại ô giấy phép xuất khẩu, giấy phép nhập khẩu theo hướng dẫn tại mẫu số 01, mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này”.

– Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định về cơ sở xác định hàng hoá được miễn thuế; trong đó, điểm b quy định “Người nộp thuế hoặc tổ chức, cá nhân nhận gia công lại cho người nộp thuế có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu và máy móc, thiết bị tại cơ sở gia công trên lãnh thổ Việt Nam và phải thực hiện thông báo cơ sở gia công, gia công lại; hợp đồng gia công, hợp đồng gia công lại, phụ lục hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công lại cho cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật hải quan…”.

Như vậy, trách nhiệm thông báo hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công đã được quy định cụ thể như nêu trên.

– Việc xử phạt vi phạm hành chính phải được xem xét trên cơ sở hồ sơ vụ việc, tình huống cụ thể. Do không có hồ sơ vụ việc nên Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên và quy định tại Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan để xem xét, xác định; đồng thời liên hệ với đơn vị hải quan nơi Công ty làm thủ tục để được trả lời cụ thể.

Công ty có thể tìm nội dung văn bản đã nêu ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết.

Trân trọng./.