120 Lượt xem

Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
  • Lĩnh vực :
  • Tiêu đề : Danh mục các loài thuộc phụ lục CITES
  • Câu hỏi :

    Kính gửi Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam,

    Chúng tôi là doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ Ghana. DN được biết các bên thực thi công ước CITES đã nhóm họp tại PARAMA từ ngày 14-25/11/2022 để bàn về việc sửa đổi, bổ sung một số loài thực vật vào Phụ lục II CITES. Cuộc họp đã kết thúc hơn một tháng nhưng các cơ quan chức năng ở Ghana vẫn chưa có thông báo cho doanh nghiệp về chi tiết loài và thời gian có hiệu lực. Chúng tôi rất mong Hiệp hội cung cấp cho DN thông báo của CITES và các thông tin cần thiết để DN chuẩn bị ứng phó và lập kế hoạch kinh doanh.

    Trân trọng cảm ơn,

Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời